تکنوبلوک

  • TB.1200

     دستگاه بلوک ساز متحرک(نیمه اتوماتیک)تولید بر روی باند بتنیTB.1200

  • TB.450

    دستگاه بلوک ساز متحرک(نیمه اتوماتیک)تولید بر روی باند بتنیTB.450

  • TB.E29

     دستگاه بلوک ساز ثابت،تولید برروی پالتهای فلزی پایه دار TB.E29