تکنوبلوک

  • TB.150

     دستگاه جدول ساز متحرک(نیمه اتوماتیک)تولید بر روی باند بتنیTB.150

  • TB.250

     دستگاه جدول ساز متحرک(نیمه اتوماتیک)تولید بر روی باند بتنیTB.250