تکنوبلوک

  • TB.150

     دستگاه جدول ساز متحرک(نیمه اتوماتیک)تولید بر روی باند بتنیTB.150

  • TB.M53

    دستگاه بلوک ساز ثابت ، تولید بر روی پالتهای چوبی بصورت تک لایهTB.M53

  • TB.M55

    دستگاه بلوک ساز ثابت ، تولید بر روی پالتهای چوبی بصورت تک لایه و دو لایهTB.M55