تکنوبلوک

  • TB.1200

     دستگاه بلوک ساز متحرک(نیمه اتوماتیک)تولید بر روی باند بتنیTB.1200

  • TB.800

     دستگاه بلوک ساز متحرک(نیمه اتوماتیک)تولید بر روی باند بتنیTB.800