تکنوبلوک

  • TB.E29

     دستگاه بلوک ساز ثابت،تولید برروی پالتهای فلزی پایه دار TB.E29

  • TB.M53

    دستگاه بلوک ساز ثابت ، تولید بر روی پالتهای چوبی بصورت تک لایهTB.M53

  • TB.M55

    دستگاه بلوک ساز ثابت ، تولید بر روی پالتهای چوبی بصورت تک لایه و دو لایهTB.M55