تکنوبلوک

  • TB.E29

     دستگاه بلوک ساز ثابت،تولید برروی پالتهای فلزی پایه دار TB.E29