تکنوبلوک

  • TB.800

     دستگاه بلوک ساز متحرک(نیمه اتوماتیک)تولید بر روی باند بتنیTB.800

  • TB.E29

     دستگاه بلوک ساز ثابت،تولید برروی پالتهای فلزی پایه دار TB.E29