تکنوبلوک

 • TB.1200

   دستگاه بلوک ساز متحرک(نیمه اتوماتیک)تولید بر روی باند بتنیTB.1200

 • TB.300

  دستگاه بلوک ساز متحرک(نیمه اتوماتیک)تولید بر روی باند بتنیTB.300

 • TB.450

  دستگاه بلوک ساز متحرک(نیمه اتوماتیک)تولید بر روی باند بتنیTB.450

 • TB.800

   دستگاه بلوک ساز متحرک(نیمه اتوماتیک)تولید بر روی باند بتنیTB.800

 • TB.E29

   دستگاه بلوک ساز ثابت،تولید برروی پالتهای فلزی پایه دار TB.E29

 • TB.M53

  دستگاه بلوک ساز ثابت ، تولید بر روی پالتهای چوبی بصورت تک لایهTB.M53

 • TB.M55

  دستگاه بلوک ساز ثابت ، تولید بر روی پالتهای چوبی بصورت تک لایه و دو لایهTB.M55